Съдържание

Посетители

В момента има 675  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №09/2021

Изх. №4050(1)/07.01.2021 г.

Уведомление на „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.38.28, местност Изгрев по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от за „животновъдна ферма“ в за „производствена и складова дейност“ в зона „Пп“

възложител: О. М.

Прочети още...

Съобщение №08/2021

Изх. №4048(1)/07.01.2021 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 47408.31.20, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“

възложител: „БИСТРИЦА 2002“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №07/2021

Изх. №4042(1)/07.01.2021 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за образуване на нов УПИ IV част от улица с идентификатор 65334.301.6341 с отреждане за проектен имот с идентификатор 65334.301.2518 по одобрени КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с предназначение „за обществено обслужване“ и Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за улична регулация (ПУР) за образуване на нов УПИ IV част от улица с идентификатор 65334.301.6341 с отреждане за проектен имот с идентификатор 65334.301.2518 по одобрени КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с предназначение „за обществено обслужване“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №06/2021

Изх. №3858(4)/07.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.169.120, 02676.169.121, 02676.169.122 в местността Пончина могила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: Е. Р., К. Ч., „МАРЕШКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №05/2021

Изх. №2(1)/06.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-377, кв. 23 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: Р. Ю.

Прочети още...

Съобщение №04/2021

Изх. №4047(1)/06.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на „Апартаментен комплекс“ чрез кабелни линии СрН и НН и БКТП 20/0,4 кV, 2х800 кVа в поземлен имот с идентификатор 0276.17.147 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД

Прочети още...

Съобщение №03/2021

Изх. №4040(1)/06.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на два броя вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 00134.32.217 в местността Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. М., К. М.

Прочети още...