Съдържание

Посетители

В момента има 354  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №16/2021

Изх. №3721(7)/13.01.2021 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20331.51.94 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „за жилищна сграда“ в „за пералня с химическо чистене и офис“

възложител: „АВАСАР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №15/2021

Изх. №7(1)/11.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда, фасадите и прилежащия терен в УПИ IV-243, кв. 3 по плана на с. Враня, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ВЕНАНГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №14/2021

Изх. №3485(7)/11.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обекти, автомивка и жилищна част и в УПИ ХІІ-27,43 от кв. 4 по план на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Т. Н.

Прочети още...

Съобщение №13/2021

Изх. №4049(1)/08.01.2021 г.

Уведомление за изменение на “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с № 006012, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване на 5 (пет) броя нови имота с № 006076, 006077, 006078, 006079 и 006080 с предназначение „за жилищно строителство“ и запазване режима на съществуващите сгради в новообразуваните имоти и 1 (един) брой нов имот с № 006081 с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот“

възложител: Н. Н., Г. С., В. В.

Прочети още...

Съобщение №12/2021

Изх. №3738(8)/08.01.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на два броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 49179.13.26, 49179.13.27 и 49179.13.28 в местността Равна по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Т. Х.

Прочети още...

Съобщение №11/2021

Изх. №13(1)/07.01.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” – за отдели, подотдели 2 „г“, 2 „ж“, 3 „г“, 9 „ч“, 11 „а“, 11 „д“, 11 „ж“, 11 „з“, 11 „л“, 11 „о“, 12 „а“, 12 „б“, 12 „д“, 12 „е“, 12 „ж“, 12 „и“, 12 „к“, 12 „м“, 27 „м“, 32 „б“, 47 „м“, 48 „у“, 49 „г1“, 51 „е“, 52 „а“, 57 „д“, 57 „е“, 57 „е1“, 57 „ж“, 115 „з“, 145 „н“, 145 „о“, 145 „ц“, 145 „ч“, 151 „к“, 151 „х“, 154 „х“, 171 „ю“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“

Прочети още...

Съобщение №10/2021

Изх. №4051(1)/07.01.2021 г.

Уведомление на „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – изменение ПРЗ) за УПИ V-333, кв. 30 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване два броя нови УПИ – УПИ V-333 с предназначение „за жилищно строителство“ и УПИ ХІ-333 с предназначение „за жилищно строителство, магазин, склад и офис“

възложител: З. М.

Прочети още...