Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1278/2021

Изх. №4191(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на търговски обект в УПИ XV-1433,1534 в кв. 72а по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Ю. К.

Прочети още...

Съобщение №1276/2021

Изх. №4154(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ ХVIII-56,92,93, кв. 38 по плана на ж.к. “Еленово 1” - Благоевград, имот с идентификатор 04279.626.166 по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за обществено обслужване” в „за жилищно строителство” и отреждане на УПИ XVIII-56,92,93 за имот с идентификатор 04279.626.166 по кадастралната карта на Благоевград и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XVIII-04279.626.166, кв. 38 по плана на жк. „Еленово 1” - Благоевград, имот с идентификатор 04279.626.166 по кадастралната карта на Благоевград, за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград - ново средно свободно жилищно застрояване

възложител: В. Д., П. Д.

Прочети още...

Съобщение №1275/2021

Изх. №4107(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на обект „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на съществуваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 27293.800.1 в местността Младеница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ВИТЕКС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1274/2021

Изх. №4075(3)/22.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-357, пл. №539, кв. 12 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. В.

Прочети още...

Съобщение №1273/2021

Изх. №3518(5)/22.12.2021 г.

Уведомление за изменение на “Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 55107.901.2, местност Ушите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“- ново ниско свободно застрояване“

възложител: Т. У., В. У., С. М.

Прочети още...

Съобщение №1272/2021

Изх. №4159(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство и монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. М.

Прочети още...

Съобщение №1271/2021

Изх. №4157(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане вилна сграда в новообразуван имот № 103.1050 по плана на новообразуваните имоти на местност „Щърбев рид“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. М.

Прочети още...