Съдържание

Посетители

В момента има 297  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1270/2021

Изх. №4145(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2021 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Елешница, землище на с. Краище, община Разлог, област Благоевград“.

възложител: ТП ДГС - ЕЛЕШНИЦА

Прочети още...

Съобщение №1269/2021

Изх. №4135(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за разширение на инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси в поземлен имот с идентификатор 05606.16.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: С. Б.

Прочети още...

Съобщение №1268/2021

Изх. №4134(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство и разделяне на търговски обект – магазин „Билла“, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56126.602.2331.4.1, находящ се в сграда, изградена в поземлени имот с идентификатор 56126.602.2331 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград на два нови търговски обекта“

възложител: „ЕТНО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1267/2021

Изх. №4129(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.59.3 в местността Смирковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: Б. Т.

Прочети още...

Съобщение №1266/2021

Изх. №4015(3)/20.12.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на 2 (два) броя нови имоти с идентификатори 57159.213.790 и 57159.213.791 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на застрояване на съществуващите сгради“

възложител: „БРАВО 60“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1265/2021

Изх. №3996(3)/20.12.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имот с идентификатор 65334.210.2 местност Могилата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1264/2021

Изх. №2779(12)/20.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка – допълващо застрояване в поземлен имот с идентификатор 52101.8.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Г. Г.

Прочети още...