Съдържание

Посетители

В момента има 317  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение 16/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 16/09.10.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 3267(2)/26.09.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ ІІІ-1035, кв. 143 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

Възложител:Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 15/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 15/03.09.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1297(3)/19.04.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че инвестиционното предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04297.16.22 в местността Проевски чифлик - Ш.21 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

Възложител: С. С. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 14/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 14/31.08.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1539(3)/16.05.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че инвестиционното предложение „Изграждане на защитни съоръжения от габиони за укрепване лявата берма от коритото на р. Струма и премахване на наносния остров по левия бряг – 500 м участък от р. Струма преди устието на р. Градевска, на територията на община Симитли, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

Възложител: „РАСТЕР-ЮГ“ ООД с ЕИК 020767877

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 13/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 13/30.07.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1316(1)/18.04.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-жа Тодорка Карамфилова Иванджикова, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че за „Увеличаване на площта на земеделско стопанство с цел засаждане и отглеждане на картофи и обработване на угари в имоти с номера 000385 и 000371 в местността Летището, землище на с. Мосомище и в имоти с номера 021181 в местността „Голяма нива“, 017010 в местността Ормана, 21208 в местността Обращалото, 021207 в местността Качурица, 009012, 008120 и 008181 в местността Лисицата, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с Бизнес план, финансиран по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: Тодорка Иванджикова - земеделски стопанин

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 12/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 12/02.07.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 2184(1)/21.06.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - клон Петрич“, ЕИК на клон: 8311331520038

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 11/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 11/21.06.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 117(1)/24.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Рехабилитация на републикански път BLG III-1008-/I-1/ Струмяни- Микрево- Раздол, Клепало- граница с Македония от км 0+00 (отклоняване на дясно при км 417+100 на Главен път Е 79; ОТ 98 по Регулационния и кадастрален план на с. Струмяни) до км 0+495 (начало мост на р. Струма) в териториалния обхват на с. Струмяни и от км 0+917 (ОТ 18) до км 1+731 (ОТ 320) по ПУП на с. Микрево, одобрен със Заповед №87 от 1994 г. с подмяна на подземни проводи“

Възложител: Община Струмяни, ЕИК: 000024713

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 10/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 10/04.06.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1061(1)/31.03.2015 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Ниско жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.109.7 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“

Възложител: Н. В. З., А. И. Д., А. Я. Я., И. З. Я. и В. Я. Я.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението