Съдържание

Посетители

В момента има 375  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 3/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 3/24.03.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №993(2)/23.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) възложителят Община Разлог с БУЛСТАТ 000024948 е уведомен, че преценката на компетентния орган за описаното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 2/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 2/23.03.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №910(1)/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-1139, кв. 45А по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 06-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 06-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

административна процедура по преписка с вх. №31/07.01.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 14492.24.132 и 14492.24.133 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „А И ЕМ-2008“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 1/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 1/20.02.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2000(1)/28.06.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни стоки в имот 047073 в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 11/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 11/28.11.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3231(1)/31.10.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.147.11 в местността Герачини улици по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 10/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 10/15.11.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №702(2)/18.03.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Апостол Стефанов Апостолов, в качеството му на кмет на Община Симитли

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 09/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 09/09.10.2019 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 2275(7)/26.09.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението