Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 25-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 25-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

по преписка уведомление с вх. №3061/29.09.2020 г. за „Технологични планове за залесяване на земеделски земи, публична общинска собственост на Община Белица“

Възложител: Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 23-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 23-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за ИП „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица” – за отдели, подотдели 58 „а“, 61 „б, и, л“; 65 „а“, 75 „к“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Белица“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 19-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 19-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение „Провеждане на принудителна и санитарна сеч на опасни клони на дървета, разположени в подотдел 416 „д“ и 419 „г“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 18-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 18-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград“

Възложител: „ПРИМА ИНВЕСТ БГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 10/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/27.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в в писмо с изх. №2343(3)/02.07.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за допълнение на инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на оборудване за цех за фасониран материал в УПИ V по плана на с. Места, община Банско, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 9/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/20.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1878(1)/18.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ І-214, кв. 21 по ПР на с. Сливница; 2. Инвестиционен проект за строежи: „Производствени складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, фотоволтаични инсталации и съоръжения за производство на ел. енергия“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 12-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 12-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на Рилска света обител – отдели, подотдели 1069/х, 1081/в, г, е, 1082/а, п, р, 1083/к, 1084/а, 1085/н, о, 1086/ж, р, х, 1087/е, и, 1088/б, в, з, о, п, 1089/н, о, с, 1303/5, 1304/5“

Възложител: РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението