Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №8/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №8/06.06.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №08/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2320(1)/23.05.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено че за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Планирано нарастване по сключен договор по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: С. У.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №7/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/03.06.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №07/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №2399(1)/21.05.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 65334.94.12 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба

Възложител: И. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №6/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №6/25.04.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №06/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1802(2)/24.04.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено че за инвестиционно предложение „Увеличаване обработваемата площ на земеделското стопанство, чрез отглеждане на оранжерийни зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 65334.119.10 в местността Ушите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: С. Г.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №5/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №5/09.04.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №05/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №931(1)/13.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено че за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.776.87, местност Шипоко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: И. Д., М. Ч.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №4/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №4/13.03.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №04/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №5139(3)/11.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Монтиране на мобилна автономна фотоволтаична електроцентрала с мощност 24 kWp за нуждите на животновъден обект в поземлен имот с идентификатор 48578.20.2, местност Тополите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „КЛЕЙ КЪМПАНИ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №3/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №3/05.02.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №03/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №5081(1)/04.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.63.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на три броя нови ПИ с проектни идентификатори 04279.63.462, 04279.63.463 и 04279.63.461 по одобрените КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: Р.Д и др.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №2/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №2/02.02.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №02/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №179(1)/15.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от канализационната мрежа на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“.

Възложител: Община Белица

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението