Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 9/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/20.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1878(1)/18.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ І-214, кв. 21 по ПР на с. Сливница; 2. Инвестиционен проект за строежи: „Производствени складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, фотоволтаични инсталации и съоръжения за производство на ел. енергия“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 12-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 12-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на Рилска света обител – отдели, подотдели 1069/х, 1081/в, г, е, 1082/а, п, р, 1083/к, 1084/а, 1085/н, о, 1086/ж, р, х, 1087/е, и, 1088/б, в, з, о, п, 1089/н, о, с, 1303/5, 1304/5“

Възложител: РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 8/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №8/14.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в изх. №1808(5)/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02693.55.57 в местността Русковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 7/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/10.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в Решение №25-ОС/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър, търговски и складови помещения, гаражи, офиси и кафе-аперетив в част в размер на 2.500 дка в поземлен имот с номер 019005 с обща площ 4.596 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 6/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 6/15.05.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3708(15)/08.05.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към клубна база в УПИ XІІІ-192, кв. 21 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 5/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 5/15.05.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №277(1)/04.02.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.17.3, местност Чикуто – Ш.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „складова база, магазини и офис“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 4/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 4/15.04.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №997(1)/17.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог и последващо осъществяване на авторски надзор - многофамилна жилищна сграда с идентификатор 61813.755.87.5, ул. „Бяла река“ №12, блок №1 в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог, БУЛСТАТ: 000024948, седалище: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ №1, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението