Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №59-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  инвестиционно предложение “Изграждане на търговски център – складови помещения, офис помещения, кафе аперитив и жилищна част“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.66.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „АГРИ БИН“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 53059.64.2, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград с отреждане за „Промишлено предприятие“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53059.64.2, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград (КККР на с. Обидим); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: „АТИДЖАМ“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам  „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 53059.64.5, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград с отреждане за „Промишлено предприятие“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53059.64.5, местност Долене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград (КККР на с. Обидим); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: „АТИДЖАМ“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда и дренажен кладенец с прогнозна дълбочина до 10 м в част в размер на 1.200 дка от поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 в местността Маноле /О/ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „ЛУКСПЕЛЕТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 44464.4.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002078 “Славянка”

Възложител: Т. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от шипки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти с идентификатори 47189.151.1, 47189.151.2, 47189.152.3, 47189.153.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрална регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител: Д. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на сондажен кладенец и търговска сграда, в която ще бъдат обособени търговска част за продажба на авточасти, склад, офис помещения, обслужващи помещения, гаражи и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.55.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Е. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.