Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №02-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 16136.1.159, 16136.1.161, 16136.1.162 и 16136.1.164 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград с цел отреждането им в зона „Ов“ – зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 16136.1.159, 16136.1.161, 16136.1.162 и 16136.1.164 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Възложител: ЕТ „ГРИМИТ-ГРИГОР МИТРЕВ“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на гаражи и заседателна зала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.112.4 в местността Раставица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.