Съдържание

Посетители

В момента има 374  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №46-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: : имот с идентификатор 17395.177.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: “КЕНТАВЪР ГРУП 2010“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски център - ресторант, складови помещения, офис помещения, кафе-аперитив, автомивка и автокъща“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 18366.94.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Е. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на хартиени опаковки в поземлени имоти с идентификатори 52101.12.10 и 52101.12.9, местност Ефендица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 52101.12.10 и 52101.12.9, местност Ефендица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „БИКЕЙ-2017“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих и ресторант в поземлен имот си идентификатор 39614.7.144, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот си идентификатор 39614.7.144, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград; защитени зони BG00001021 „Река Места“ и BG0002076 „Места“

Възложител: „КЪЗ КАЛЕСИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на вилна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 00014.200.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0002076 “Места” и BG0000220 „Долна Места“

Възложител: М. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 53326.61.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: С. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 53326.34.178 в местността Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.34.178 в местността Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: „ГРАДЕЦ-ДИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.