Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №24-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.540 в местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна, за курортни дейности“ и определяне на конкретно предназначение „За вила“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.540 в местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Ж. Г., Е. Т., Й. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 87802.10.23 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона. BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.23 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: Д. М., И. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Основен ремонт и рехабилитация на траен горски път „Междурек-Стамов чукар-Джамията“, находящ се в териториалния обхват ТП „Държавно горско стопанство Катунци“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Голешово, с. Бельово и с. Пирин; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“, BG0002078 „Славянка“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Катунци“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на магазин, склад и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.137.9 в местността Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.137.9 в местността Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Ц. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 62640.23.354 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: Ф. Л. , Н. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл. 21 от ЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 56839.10.15 в местността Раец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 56839.10.15 в местността Раец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”

Възложител: Л. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за определяне на прилежаща площ към сграда с идентификатор 03294.75.119.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград, с което се засягат 0.599 дка земя от Държавен поземлен фонд, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 03294.75.119 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 03294.75.119 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”

Възложител: „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.