Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №52-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.37.45 в местността Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.37.45 в местността Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG0001021 „Река места“

Възложител: М. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 в местността Кацата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен); защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Б. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ½ част от поземлен имот с идентификатор 87802.10.41 в местността Попови ливади по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград за „вилно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.41 в местността Попови ливади по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: М. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.12.117 в местността Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.117 в местността Влашка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: К. К. и др.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 1 МW в поземлен имот с идентификатор 47189.301.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47189.301.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница”

Възложител: „МАНТАР-А“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 87802.10.45 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.45 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: Х. Х., С. П., А. М., Е. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда с площ до 500 кв. м, в която ще бъдат разположени офис помещения, търговски обект за продажба на камък, цех за преработка на камък, складови помещения, кафе-аперитив и автокъща, в поземлен имот с идентификатор 18366.68.41 в местността Въпата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.68.41 в местността Въпата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: М. К., Д. Ш.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.