Съдържание

Посетители

В момента има 295  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Заповед №6/2023 г.: за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2024 година на Община Петрич, с Булстат: 000024916, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – кмет

Прочети още...

Решение № БЛ-80-РС/17.10.2023 г.

Разлешавам предоставянето на сума в размер на 141 000,00 лв. (сто четиридесет и една хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4090/09.10.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-79-РС/17.10.2023 г.

Предоставянето на сума в размер на 178 991,29 лв. (сто седемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и един лева и двадесет и девет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 4054/05.10.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-78-РС/04.07.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 282 000,00 лв. (двеста осемдесет и две хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2781/26.06.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-77-РС/28.06.2023 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 179 400,00 лв. (сто седемдесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2660/16.06.2023 г.

Прочети още...