Съдържание

Посетители

В момента има 581  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-59-РС/18.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 17 995,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4249/20.12.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-58-РС/17.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 528 289,20 лв. (петстотин двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 40/06.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-57-РС/17.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 96 851,88 лв. (деветдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 39/06.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-56-РС/22.12.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 170 667,47 лв. (сто и седемдесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Банско по чл. 60, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4265/21.12.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-55-РС/17.12.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 148 320,00 лв. (сто четиридесет и осем хиляди триста и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4005/02.12.2021 г., допълнено с вх. №№4005(2)/16.12.2021 г. и 4005(3)/16.12.2021 г.

Прочети още...