Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-48-РС/2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 130 783,31 лв. (сто и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и тридесет и една стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1533/20.04.2021 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 267 332,40 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1533/20.04.2021 г. и вх. №1533(2)/12.05.2021 г.

Прочети още...

Заповед №2/2021 г.: Разрешавам намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2021 година, на Община Петрич, с Булстат: 000024916, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – кмет,

Прочети още...

Решение № БЛ-47-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 106 714,32 лв. (сто и шест хиляди седемстотин и четиринадесет лева и тридесет и две стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1592/27.04.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-46-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 31 452,00 лв. (тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и два лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1335/02.04.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-45-РС/2021 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 114 600,00 лв. (сто и четиринадесет хиляди и шестстотин лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1078/19.03.2021 г.

Прочети още...