Съдържание

Посетители

В момента има 498  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 23/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Румяна Аспарухова Джалева, с. Железница, Община Симитли, г-н Велин Димитров Джалев, с. Железница, Община Симитли и г-н Владимир Сотиров Колев, гр. Благоевград, ул. «Ангел Кънчев» № 8

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на крайпътен хотел-мотел, ресторант и магазин в поземлен имот № 002026, местност „Струма-Изливер/Хиляд”, землище на с. Градево, Община Симитли

Съобщение № 22/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Николай Икономов - управител на “НИК – ЕНЕРДЖИ - 87” ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина” № 6 Б

документация за инвестиционно предложение: промяна на инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Мусомишка, землище на с. Мусомища, Община Гоце Делчев с водохващане на кота 1010.00 м и сграда на централата на кота 575.00 м

Съобщение № 21/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Атанас Биларев - управител на “Билта” ООД, гр. Гоце Делчев, ул. “Александър Стамболийски” № 4

документация за инвестиционно предложение: за изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет между 110 - 160 еквивалентни жители към обект хотелски и СПА - комплекс, плувен басейн, изба с винарна в имот № 000018 с площ 9.934 дка, местност “Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев

Съобщение № 20/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Мария Тренчева - управител на “Феропром” ЕООД, гр. София, община “Кремиковци”, уп. “Япаджа” № 9

документация за инвестиционно предложение: за откриване на площадка за събиране на неопасни отпадъци от черни и цветни метали в имот пл. сн. № 1079 с площ 0.500 дка в кв. 177 по регулационния план на гр. Петрич, Община Петрич

Съобщение № 19/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Анка Мантарлиева – управител на “Милениум” ООД, Община Петрич, с. Марикостиново

документация за инвестиционно предложение: за изграждане на складова база за стъкларска дейност в имот № 089001 с площ 3.433 дка, местност “Калемджийца” и за изграждане на складова база за промишлени стоки в имот № 088004 с площ 5.569 дка, “Засеко”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

Съобщение № 18/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ХРИСТО ЦАНКОВ СТОЯНОВ, ГР. СОФИЯ 1756, ж. к. „Дървеница”, бл. 9, вх. А, ап. 124

документация за инвестиционно предложение: «Спортно – тренировъчни съоръжения за развитие на ученическия и студентски спорт в община Якоруда» в имот №134016, отдел 157-2 и подотдел  157”а” в местността „ Белмекен” с обща площ от 25.443 дка,  в  землище  на гр. Якоруда, Община Якоруда, област Благоевград

Съобщение № 17/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н АНДОН ТОТЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ, ГР. САНДАНСКИ, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на канализация и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 012031, землище на с. Струма, Община Сандански»