Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 16/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ, УПРАВИТЕЛ НА “РОК 2005” ООД, ГР. САНДАНСКИ, ул. “Скопие” № 26, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК: Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДЕРИБАНОВ, ГР. САНДАНСКИ, ул. “Серес” № 10

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на външно електрозахранване 20 kV за обект “Бетонов възел и ТМСИ” (въздушнен електропровод с дължина 125 м) в имоти № 051020 и № 051026, местност “Склавска река”, землище на с. Дамяница, Община Сандански»

Съобщение № 15/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА “КОРЕКОМ ПРИНЦЕС” АД, ГР. СОФИЯ, ул. “Цар Калоян” № 8 Б, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК: Г-Н МИРОСЛАВ СУРАДЖИЕВ, ГР. ПЕТРИЧ, ул. “Пейо Яворов” № 21

документация за инвестиционно предложение: «Изместване на въздушен електропровод 20 kV “Оранжерии” с дължина 239 м, в рамките на имоти № 024033 и № 024034, местност “Янкулица”, № 026036 и № 026037, местност “Капсиди”, землище на с. Чучулгово, Община Петрич»

Съобщение № 14/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТОЗЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ТОЗЕВ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД  2700 ул. „Тодор Александров” № 41, етаж 4

документация за инвестиционно предложение: «Добив на пясъци и чакъли от находище “Митински рид” с площ 235 519 м2, землище на с. Дрангово и с. Митино, община Петрич, област Благоевград»

Съобщение № 13/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н ИВАН ДИМИТРОВ ШКЕВОВ – УПРАВИТЕЛ НА «ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР» ООД, с. Марчево, Община Гърмен, Област Благоевград

документация за инвестиционно предложение: «Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали  - мрамори на площ 238 471 кв. м в находище «Илинденци», участък «Илинденци – 1», землище на с. Илинденци, Община Струмяни»

Съобщение № 12/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н РИЧАРД ФРАНКЛИН РАУЗЪН – УПРАВИТЕЛ НА «ПЕНСИЛВАНИЯ ПРОПЪРТИ» ЕООД, гр. София, бул. «Ал. Стамболийски» № 74 чрез пълномощник г-н Людмил Тодоров Маев, гр. Сфия, ул. «Аспарух лешников» № 5

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на мотелски комплекс в поземлен имот №104007 с площ 1.404 дка, местност «Китовица», землище на с. Лешница, Община Сандански»

Съобщение № 11/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н АЛЕКСАНДЪР КРАВАРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО, гр. Банско, пл. «Никола Вапцаров» № 1

документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на ПСОВ «Добринище», реконструкция, модернизация и разширение на водопроводната и канализационна системи и съоръженията към тях на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград»

Съобщение № 10/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-Н  АМИД ИСМАИЛОВ ПАПИНОВ – УПРАВИТЕЛ НА «ПАПИ МЕТАЛ» ЕООД, с. Дъбница, Община Гърмен

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори  (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в част (2900 кв. м) от УПИ ІІ с обща площ 3252 кв. м и в част (2882 кв. м) от УПИ ІІІ с обща площ 3558 кв. м, по плана на Стопански двор на с. Дъбница, Община Гърмен”