Съдържание

Посетители

В момента има 871  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.8.36, местност Проефски чифлик - Ш.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „Смф1“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 00134.8.6 и 00134.8.7 местност Чуките по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри – Жм“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлени имоти с идентификатори 04279.101.51 и 04279.101.53, местност Айдаровско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина - „Жм“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 30702.15.8, местност Бегово лозе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели - „Смф1“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 68792.58.5, местност Тапана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища - „Ов“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “Ви Ем Вилас“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужване - изграждане на 18 броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване в УПИ ІІ-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРИ МАУНТИН ВЮ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на затворен комплекс от 9 броя еднофамилни къщи тип-близнак в поземлен имот с идентификатор 61813.532.35, местност Писана черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“