Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.114.13, местност Айдаровско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри „Смф1“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел напояване на ягодови насаждения в имота“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Архимедия“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на наземен паркинг и покривни фотоволтаични електроцентрали в поземлени имоти с идентификатори 02676.501.2900 и 02676.501.2904 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: А. Г.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Рила

документация за Уведомление за „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Рила, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Кочериново

документация за Уведомление за проект на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към измененията на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БУЛТЕРА С“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за суровина и готова продукция от мраморни изделия и офиси и сондажен кладенец с предполагаема дълбочина 15 м в поземлен имот с идентификатор 32665.9.37, местност горно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“