Съдържание

Посетители

В момента има 273  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.60.8, местност Под междата п одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Х. С. Й.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 13 броя жилищни сгради в поземлени имоти 61813.557.7 и 61813.557.17 в местността Бърдото по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Я. Т.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 800 kW“ и Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия за захранване с ел. енергия на поземлен имот с идентификатор 32665.135.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ИТМ-ТРЕЙД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „СК-1“ в поземлен имот с идентификатор 56126.142.25 и тръбен кладенец „ТК-2“ в поземлен имот с идентификатор 56126.142.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Винарска изба – Логодаж“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Винарска изба – Логодаж“ ООД в поземлени имоти с идентификатори 58390.2.13, 58390.2.8, 58390.12.1 и 58390.11.1 и обща площ 40.550 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б. К. и П . К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки, склад за търговия на едро, заведение за обществено хранене с общежитие, служебен паркинг, гараж за служебни автомобили и хале за селскостопански машини в поземлен имот с идентификатор 39116.90.353 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатор 20540.12.25, местността Равнако-Секирица и 20540.43.274, местността Преслапо-Каловица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона – „Пп“