Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БОСО ЕЛЕКТРИК“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в за поземлен имот с идентификатор 56126.303.16 местност Глоко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. Б.

Инвестиционно предложение: „Израждане на ферма за отглеждане на животни и склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 61813.630.27, местност Гарата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проекти за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.154.8, местност Ташков мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена много функционална устройствена зона „Смф”, ”Проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.101.39, местност Папото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена много функционална устройствена зона „Смф”, ”Проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 02600.25.11 и 02600.25.127 местност Чавдарица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, облас Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Смф” „Проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.99.3, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена много функционална устройствена зона „Смф”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в 36 бр. новообразувани имоти след разделянето на поземлени имоти с идентификатори 61813.808.196, 61813.808.197 и 61813.808.198, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и нова алея за достъп до новообразуваните имоти“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение: „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград” с възложител Община Гоце Делчев“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ОРБЕЛ ВИЛИДЖ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 21498.156.25, 21498.156.56, 21498.156.87, 21498.156.89, 21498.156.91 и 21498.156.137, местност Парчовица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“