Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлени имоти с идентификатори 04279.101.51 и 04279.101.53, местност Айдаровско дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина - „Жм“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 30702.15.8, местност Бегово лозе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели - „Смф1“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 68792.58.5, местност Тапана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища - „Ов“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “Ви Ем Вилас“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужване - изграждане на 18 броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване в УПИ ІІ-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРИ МАУНТИН ВЮ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на затворен комплекс от 9 броя еднофамилни къщи тип-близнак в поземлен имот с идентификатор 61813.532.35, местност Писана черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на черпателен резервоар и помпена станция в поземлен имот с идентификатор 02693.58.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод от съществуващ резервоар в местността „Св. Троица“ в землището на гр. Разлог до предвидения за изграждане черпателен резервоар“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. З.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс за леки и тежкотоварни автомобили с административна част и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.241.42, местност Кумли по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“