Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НИКАН АГРО“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ВЛ 110 кV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност Бааларда по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград до подстанция „Гоце Делчев“ в поземлен имот с идентификатор 05606.35.83, местност Капсии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, преминаващ през землищата на с. Блатска, община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, с. Мосомище, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Ш. Ш., А. Ш., А. Ш.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с проектни идентификатори 87338.671.40 и 87338.671.41 образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 87338.671.8, местност Трещеник, община Якоруда, област Благоевград и жилищно строителство в поземлени имоти с проектни идентификатори 87338.671.42 и 87338.671.43 образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 87338.971.11, местност Трещеник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Кочериново

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мотописта в поземлен имот с идентификатор 39116.21.240 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

документация за Уведомление за Проект на Общинска програма за управление на отпадъците на община Струмяни за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.21.15, местност Ръждавица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на терен за спорта със самостоятелен устройствен режим „Т/спорт“.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БУЛСЪН ГРУП“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.17.105, местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 27231.53.286 и 27231.53.287, местност Смирковица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1““