Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-52-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 52 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Хотел, жилищно строителство и басейн”, местоположение имоти № 150033, местност „Чинар куши”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 51 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на хотел”, местоположение Община Банско, землище на гр. Добринище, местност „Дуравецо”, поземлен имот 21498.159.30

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 50 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  “Изземване на наносни отложения до 4 000 куб. м/годишно от воден обект река Места”, местоположение местност „Ормана”, землища на  с. Гърмен, Община Гърмен и с. Мусомища, Община Гоце Делчев 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 49 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на три броя ветрогенератори” , местоположение имоти с № № 021097, 021069 и № 020042, местност „Ридо”, землище на с. Стара Кресна, Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 48 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Производство на пенополистиролни термоблокчета, чрез вакуумно формоване на готов стиропор”, местоположение в УПИ ХХХІІ, квартал 4 по плана в Промишлена зона на гр. Петрич, Община  Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 47 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Създаване на трайно насаждение от ягоди с капково напояване”, местоположение имот № 001005, местност “Сухите блата”, землище на гр. Банско, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 46 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Площадка за приемане, сортиране и временно съхраняване на отломки и отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия и пластмаса”, местоположение УПИ Х, пл.сн. № 4286 в кв. 246 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението