Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-66-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 66 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение в 0.200 дка от имот пл. № 8841 по плана на гр. Благоевград, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 65 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Корекция на река Долна Рибнишка в участъка, преминаващ през с. Първомай”, местоположение в регулационните граници на с. Първомай, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 64 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на “Ваканционен комплекс”, местоположение имоти №№ 001284 и 001285, местността „Тевнико”, землище на с. Бистрица, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 63 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница - Манастира”, местоположение землище на с. Брестово, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 62 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения до 8 000 м3/год. от руслото на р. Струма”, местоположение участък от воден обект р. Струма, землище на с. Тополница, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 61- ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от воден обект р. Струма”, местоположение местност “Горно поле”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 60 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ветроенергиен парк “Жижево”, местоположение имоти № 027232, местност “Горният друм”, землище на с. Кочан, № № 022123, 022146, 022149, 022117, местност “Раздол” и № № 023138 и 023152, местност “Ковачовица”, землище на с. Жижево, Община Сатовча, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението