Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„ОНИКС-2014” ЕООД - гр. СМОЛЯН

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Баластриера „Черничево” землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ОНИКС-2014” ЕООД - гр. СМОЛЯН

 

В изпълнение на Заповед № 342/21.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.10.2017 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Земи и почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • ТМСИ;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Обектът е с предмет на дейност-добив и първична преработка на подземни богатства -пясъци и чакъли.
За осъществяване на дейността са издадени необходимите разрешителни документи по реда на Закона за опазване на околната среда /обн.ДВ бр. 91 от 2002 г. с изм. и доп./ и Закона за подземните богатства / обн. ДВ бр. 23 от 1999 г. с изм. и доп./.
Към деня на проверката, на обекта не се извършва производствена дейност.

3.1 Компонент “Земи и почви”
Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
От проверка по документи и на място е установено, че дейностите по добив и преработка на строителни материали-пясъци и чакъли се извършват в рамките на концесионната площ, след проведена процедура за преотреждане на земите.
Не са констатирани нарушения и замърсявани на земи извън определените площи.

3.2 Компонент “Води”
За заустване на пречистени промишлени води от преработката на пясъци и чакъли от обект ТМСИ, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120063/14.03.2016 г.
Във връзка с дадени предписания от БД“ЗБР“ -Благоевград, на обекта е изграден нов допълнителен утаителен басейн. С оглед промяната на мястото за извършване на собствения мониторинг и контрол на отпадъчните води с Решение № ПО-01-29/10.02.2017 г. на директора на БД“ЗБР“- Благоевград е изменено цитираното разрешение за заустване.
Внесен е доклад в РИОСВ –Благоевград, за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2016 г. изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите.
От началото на 2017 г. вкл. и в деня на проверката, не е извърщвана дейност по промиване на инертни материали и не са формирани и зауствани отпадъчни води в р. Струма, съгласно представен Дневник за контрол на водовземането, в изпълнение на Разрешително за водовземане на подземни води № 41530096/03.09.2015 г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.

 

„БИЛДИНГ-КОМПАНИ“ ЕООД – с. Дъбница

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БИЛДИНГ-КОМПАНИ“ ЕООД – с. Дъбница

 

На основание Заповед № 355/03.10.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.10.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на обекти:

1. Площадка за първична обработка на инертни материали (речна баластра), разположена в землище на с. Дебрен, общ. Гърмен.
2. Търговска база за строителни материали и бетонов център, разположени в с. Дъбница, общ. Гърмен
Обектите са експлоатирани от „БИЛДИНГ-КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите:
2.1. На площадката разположена в землището на с. Дебрен е проверена заетата площ.
2.2. На площадката разположена в с. Дъбница са проверени:
- търговска база за строителни материали;
- бетонов център;
- места за съхраняване на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите и компонентите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 43-14/11.10.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
Непосредствено до площадката разположена в землището на с. Дебрен са налични отпадъци с видим произход – от производството на обувки и излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. На част от наличните ИУМПС е поставено логото на „БИЛДИНГ-КОМПАНИ“ ЕООД.
В търговската база разположена в с. Дъбница, почти всички предлагани материали са доставени от дистрибутори. За опакованите материали пускани на пазара от името на „БИЛДИНГ-КОМПАНИ“ ЕООД, задълженията по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се изпълняват чрез организация.
Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 03 01 05, 10 01 01, 10 13 14, 12 01 01, 15 01 02, 17 01 07. Установено е, че някои от отпадъците вече не се генерират, тъй като е прекратена част от дейността на дружеството извършвана на по-ранен етап.
„БИЛДИНГ-КОМПАНИ“ ЕООД притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издаден от РИОСВ-Благоевград под № 01-РД-445-0/12.06.2017г.

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“
На обекта разположен в с. Дъбница се извършва продажба на дребно на строителни материали и продукти за външно фасадно и вътрешно боядисване, както и продукти за нанасяне на покрития върху метални и дървени повърхности.
Всички продукти, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители /Наредбата/, които дружеството пуска на пазара, са етикетирани и отговарят на максималното допустимото съдържание на летливи органични съединения, съобразно категорията и подкатегорията им.
Дружеството има задължение ежегодно до 31.03 на текущата година да представя информация за пуснатите на пазара и употребени през предходната календарна година, продукти от обхвата на Наредбата.
Горивен източник на емисии на обекта няма.

3.3. Компонент „Земи и почви“
В деня на проверката на площадката разположена в землището на с. Дебрен не е извършвана дейност по преработване на налични инертни материали (пясъци и чакъли).
В съседство с площадката са разположени площи с нарушен профил от минали действия по нерегламентиран добив на баластра от неизвестен извършител.
По отношение на статута на земята няма сведения за проведена процедура за смяна предназначението. От страна на ОД „Земеделие“ – Благоевград и кмета на община Гърмен в РИОСВ-Благоевград не са получавани отговори относно писма изпратени от инспекцията във връзка с констатираното.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Във връзка с извършената проверка към дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
По отношение на прилагане на законодателството свързано с управлението на отпадъците до дружеството е изпратено допълнително разяснително писмо. Ще бъдат предприети действия за уточняване на част от констатираните отпадъци, с цел тяхното последващо екологосъобразно третиране.
Допълнително ще бъде проведена кореспонденция с Областна дирекция „Земеделие“-Благоевград и община Гърмен, относно площадката за обработване и складиране на инертни материали, за привеждане в съответствие със закона.