Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с. Юруково, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №374/17.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.10.2017 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, с. Юруково, и се състави Констативен протокол №11-07/31.10.2017 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-43-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Юруково с капацитет 1678 еквивалентни жители в имот №029014 с площ 0.354 дка и имот №029015 с площ 3.382 дка, местност „Долна водница”, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград” в Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-43-ПР/2012 г.

Проверени са 2 бр. условия от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС:
1. Да се извършва анализ на утайките минимум веднъж годишно.
2. Въз основа на резултатите от анализа същите да се оползотворяват по подходящ начин (в земеделието, за рекултивация на нарушени терени, чрез изгаряне, за компостиране и/или по друг подходящ начин) и само в краен случай да се обезвреждат чрез депониране.

2.2. Компонент „Води”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №11-07/31.10.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-43-ПР/2012 г.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Компонент „Води”
За обект „Канализационна система с. Юруково – ПСОВ с. Юруково“ от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено разрешително за заустване на отпадъчни води №43110130/23.07.2014 г. Обектът е въведен в експлоатация от 2015 г., същият е предаден от община Якоруда на Асоциация по ВиК – гр. Благоевград, на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград за стопанисване и експлоатация. С писмо с вх. №1030/22.03.2017 г. на РИОСВ - Благоевград е предоставена информация за публичните активи – „В и К“ системи и съоръжения от Асоциацията в т.ч. ПСОВ, с. Юруково.
Към момента на проверката „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, изпълнява изискванията на издаденото разрешително за заустване, като изпраща редовно резултатите от извършения собствен мониторинг, съгласно схемата в разрешителното и плана за собствен мониторинг и работи по нормализиране на технологичния процес на ПСОВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и изискванията на екологичното законодателство.

 

„БМВ-2000“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „БМВ-2000“ ООД – гр. Благоевград, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 394/06.11.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.11.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Товарище и разтоварище на петролни деривати“, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 2, стопанисван от „БМВ-2000“ ООД, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на обекта е приемане на горива от ж.п. цистерни, съхранение на продуктите в резервоари и товарене на горивата с цел експедиция в автоцистерни на автоестакадата.
Обект на проверката бяха резервоарите за съхранение на горива и пенол, прилежащите територии и инсталации, разположени на тях.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на контрола беше съставен Констативен протокол № 66-28/08.11.2017 г.

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
І. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси и „дистрибутор“ на същите.
Дружеството не осъществява внос и износ на ОХВС.
Основните ползвани доставчици са от България.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват задълженията по чл. 35 от REACH.
Предоставена е документация по Регламента включваща: актуални информационни листове за безопасност за съхраняваните ОХВС и информация за доставчика.
ІІ. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството поддържа организация за реда и начина на съхранение на ОХВС, прилага превантивни и коригиращи мерки, които отговарят на изискванията на Наредбата.
ІІІ. Глава 7, Раздел 1 на ЗООС(ДВ, бр. 91/2002, с посл.изм.и доп.)
Към момента на проверката дружеството е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал и притежава потвърждение на ДППГА от 2016 г.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл.изм.и доп.).
Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1(ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство на обекта.