Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Банско, стопанисвана от община Банско със седалище и административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, Булстат 000024663

 

На основание Заповед №354/02.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.10.2017 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, гр. Банско, и се състави Констативен протокол №10-07/12.10.2017 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-21-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Банско с капацитет 29 980 е.ж. и рехабилитация на канализационната система на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград” и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-21-ПР/2012 г.
Проверени са 4 бр. условия от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС:
1. Агрегатите да се инсталират в сгради, които в резултат на конструкцията и изпълнението си са достатъчно шумоизолиращи, като за самите агрегати, където е необходимо, също да се предвидят шумозаглушители и/или шумозаглушителни предпазни кожуси.
2. В сградите с потенциални източници на миризми – сграда решетки и сграда обезводняване на утайки, да се предвидят работна и аварийна вентилация и биофилтри за третиране на въздуха, които са отразени в проекта за ПСОВ.
3. Да се извършва анализ на утайките минимум веднъж годишно.
4. Въз основа на резултатите от анализа същите да се оползотворяват по подходящ начин (в земеделието, за рекултивация на нарушени терени, чрез изгаряне, за компостиране и/или по друг подходящ начин) и само в краен случай да се обезвреждат чрез депониране.
2.2. Компонент „Води”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №10-07/12.10.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:
3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-21-ПР/2012 г.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2 Компонент „Води”
Във връзка с проектирането на обект „ПСОВ, гр. Банско“ от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено разрешително за заустване на отпадъчни води №43110126/19.05.2014 г. на община Банско и решение №ПО-01-91/19.05.2014 г. за заустване на отпадъчни води за експлоатация на обект: Канализационна система, гр. Банско. Проведени се 72 часови проби за периода 03.05 – 06.05.2017 г., съгласно акт №15/28.04.2017 г. за установяване на годността за приемане на строеж. По време на изпитване на съоръженията на ПСОВ не са констатирани нередности. От община Банско е внесено заявление за актуализиране на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води от ПСОВ за новопостроената ПСОВ. От лабораторията към ПСОВ се извършва ежедневен собствен мониторинг на вход и изход ПСОВ. Резултатите се отразяват в лабораторен дневник. Очаква се ПСОВ да се въведе в експлоатация до края на 2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и изискванията на екологичното законодателство.

„ГЕОРЕСУРС” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Производствена площадка за строителни материали” землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ГЕОРЕСУРС” ЕООД - гр. Симитли

 

В изпълнение на Заповед № 341/21.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.10.2017 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Земи и почви“ и „Води“, както и направления –„Опасни химични вещества“ и „Комплексно предотвратяване на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • ТМСИ;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • възли за бетонови и варови разтвори;
  • -съоръжения /вани/ за гасена вар.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

На производствената площадка се извършва претрошаване на чакъли, промиване и сепариране до получаване на материали с различен размер-пясъци и чакъли за директна продажба и производство на варови и бетонови разтвори. За направата на варови разтвори се ползва гасена вар, собствено производство.

3.1 Компонент “Земи и почви”
Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
Констатациите са свързани с това, че производството е организирано изцяло в рамките на съществуваща промишлена площадка, без да се засягат земи извън нея.

3.2 Компонент “Води”
За заустване на производствени отпадъчни води от обект „ ТМСИ“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120053/17.09.2011 г. чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-105/26.07.2017 г. на директора на БД ЗБР-Благоевград..
В РИОСВ-Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2016 г., изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като резултатите се представят в РИОСВ-Благоевград своевременно.съгласно.
Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград.
Няма отклонения от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по заложените показатели в цитираното разрешително за заустване. .
При извършване на проверката, инсталацията не работи, респективно не се заустват отпадъчни води в р. Струма.

3.3 Направление „Опасни химични вещества“

Дружеството е производител на химичното вещество калциев дихидрооксид, за което е извършена предварителна регистрация към Европейската агенция по химикали.
Изготвена е необходимата документация по чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, с изключение на инструкцията за обезвреждане на отпадъци/чл.4 т.11 от наредбата/.
Изготвените информационен лист за безопасност и оценка за безопасност на съхранението се нуждаят от актуализация.
Изходната суровина /негасена вар/ се доставя от производител от България.
За констатираните несъответствия по направление ОХВ с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси / ДВ бр. 58/2017 г./ са дадени предписания и срокове за изпълнението им.

3.4 Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Дружеството извършва дейности които попадат в обхвата на Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / ДВ бр. 43 от 2008 г. с изм. и доп./
Изготвена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/ ДВ бр. 96 от 2008 г./

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ „Води“ и направление-КПКЗ, ЕО и ДА.
За изпълнение на дадените предписания по направление ОХВ, ще се упражни необходимия контрол.