Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект: „Производствена база за месни и млечни продукти гр. Кочериново“, стопанисван от „Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 375/20.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.11.2017 г. екип от експерти на РИОСВ - Благоевград извърши комплексна проверка на обекта по документи и на място.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство по компоненти „Води“, „Атмосферен въздух“, „ОХВ“ и „Земи и почви“.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • кланица;
  • цех за производство на месни продукти ;
  • цех производство на млечни продукти;
  • кравеферма /до 100 бр./;
  • площадка за депониране на оборски тор /торище/;
  • площадкова канализация за отпадъчни води, локални пречиствателни съоръжения и пункт за мониторинг.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

На производствената площадка се извършват дейности свързани с отглеждане на животни /едър рогат добитък до 100 бр/, клане на животни, производство на месни и млечни продукти. За всяка производствена площадка има изградени локални пречиствателни съоръжения за отпадъчните води.
За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 62-10/15.11.2017 г. с отразени констатации по компоненти и фактори, които оказват влияние на околната среда, както следва:

3.1. Компонент “Води”
Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г. издадено от директора на БД „ЗБР“.
Отпадъчните води, които се формират са: смесен поток от производствени отпадъчни води, от дейността на трите производствени обекта „Кланица с месопреработка“, „Млекопреработка“ и „Кравеферма“, битови отпадъчни води и дъждовни води. След пречистване в три броя локални пречиствателни съоръжения, същите се заустват в дере, десен приток на р. Рилска, поречие Струма.
От дружеството е извършен собствен мониторинг на отпадъчните води, във връзка с изпълнение на условията в разрешителното за заустване. Представени са протоколи от извършен собствен мониторинг с писма до РИОСВ – Благоевград.
Не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).
По време на проверката е взета проба от отпадъчните води за изпитване от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград с Протокол за вземане на извадка от води № 536/15.11.2017 г.
Резултатите от проведеното изпитване ще бъдат представени от РЛ, относно спазване на ИЕО, определени в разрешителното за заустване, по показателите: рН, НРВ, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”:
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси:
Дружеството експлоатира парен котел тип „КПТ 1000/8“, с топлинна мощност 708 kW, изгарящ дървесни отпадъци. Спазват се изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела. Последните СПИ са извършени през 2016 г. и са валидни за 2016 г. и 2017 г. При анализ на получените резултати, е установено превишение на НДЕ по показател „въглероден оксид“, определена в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г). Поради полученият минимален размер на изчислената текуща месечна санкция за горепосоченото превишение, същата не е наложена на дружеството.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 – общо 10 броя стационарни хладилни климатични системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (1 бр. - с 12,3 kg R 407C и 9 бр. с R 404A в количества от 8 kg до 68 kg).
При проверката са представени 10 бр. „Досиета на системите“, от които е видно, че се спазва честотата за извършване на проверките за течове, съобразно заряда на съответното оборудване в тона СО2 еквивалент, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. Въведени са и "Досиета на системите", изготвени във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. Лицето, извършващо проверките за течове притежава валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В законоустановения срок, в РИОСВ – Благоевград е представена информация за ФПГ за 2016 г. по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от наредбата.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества (ОХВ) ”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Дружеството употребява в своята дейност опасни химични вещества и смеси (ОХВС) основно за почистване и дезинфекция.
І. Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на ОХВС. Употребяват се и се съхраняват вещества, класифицирани като „корозивни“. Химикалите се доставят от дистрибутори от България.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията по чл. 35 от Регламента. Налични са актуални информационни листове за безопасност.
¬¬ІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС
Организацията за реда и начина на съхранение на ОХВС, както и прилагането на превантивни и коригиращи мерки от страна на оператора, отговарят на изискванията на Наредбата. Изготвената оценка за безопасното съхранение на ОХВС е актуална към момента.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата. Дружеството е изготвило инвентаризационен списък на употребяваните ОХВС за 2016 г.

3.4. Компонент “Земи и почви”.
Проверката е извършена на основание разпоредбите на Закона за почвите - чл. 13, т.10 и чл. 31, ал.1, т.1 /обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./ Проверката е по документи и на място.
Обект на проверка са:
- ферма за едър рогат добитък в рамките на производствената площадка, в съседство с предприятие за производство на месни продукти и предприятие за производство на млечни продукти, всички стопанисвани от „Евро мийт енд милк“ ЕООД, гр. Благоевград;
- площадка за депониране на оборски тор /край довеждащия път за с. Пороминово/;
- поземлен имот № 148109, собственост на дружеството, свързан с издадено от директора на РИОСВ-Благоевград Решение № БД-67-ПР/18.10.2016 г. за изграждане на обект „Кравеферма с капацитет до 250 бр. животни“.
Във фермата се отглеждат до 100 бр. животни /говеда/ на сухо почистване. Оборският тор се извозва извън фермата за наторяване на земеделски земи. Ползва се специализирано тороразпръскващо прикачно ремарке.
В изпълнение на наши предписания от минали проверки е преустановено депонирането на оборски тор на обособена площадка в земеделски земи в близост до пътя за с. Пороминово. Площта е почистена и приведена в съответствие с околния терен.
По отношение на предвидения за застрояване поземлен имот № 148109, единствено е извършено почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Не са извършвани строителни работи.
Не са констатирани нарушения и замърсявания на земи предизвикани от дейността на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Обектът е в съответствие с изискванията за опазване на водите, атмосферния въздух и почвите от замърсяване.

 

„БУЛСТАР” ЕООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „БУЛСТАР” ЕООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 

На основание Заповед 378/23.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.11.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на производствен обект разположен в с. Ръждак и експлоатиран от „БУЛСТАР” ЕООД.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Обектът е цех за нанасяне на ситопечат върху текстил. Проверени са:
- помещение за ситопечат;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични смеси;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите и компонентите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 53-14/09.11.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“
Дружеството има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта е създадена система за разделно съхраняване на отпадъците. Местата са обозначени с надписи, съдържащи кодовете на съхраняваните отпадъци по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Със заповед на управителя на дружеството е определено отговорно лице за организиране безопасното управление на опасните отпадъците.
На обекта се води отчетността изисквана по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Отпадъците са предавани за последващо третиране въз основа на писмени договори. Предаването се удостоверява с документи.
Като лице задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, дружеството изпълнява задълженията си чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са удостоверение за членство в организацията, както и изготвени месечни справки-декларации.
В контейнерите за битови отпадъците, не е установено съхраняване на производствени или опасни отпадъци.

3.2. Компонент „Води”
Обекта се водоснабдява от водопреносната мрежа на населеното място, като дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Вода се ползва за питейно–битови нужди и в производството. От дейността на обекта се формират битови и промишлени отпадъчни води. Смесеният поток отпадъчни води преминава през утаителни шахти и се зауства в дере, преминаващо в непосредствена близост до обекта. Дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадено по реда на Закона за водите. Относно нерегламентираното заустване е уведомен компетентния орган БД „ЗБР“.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм.и доп.) и подзаконовите нормативни актове.
І. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г.(REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и съединения /ОХВС/. Не извършва внос или износ на ОХВС.
Създадено е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от Регламента. Налична е документация за употребяваните и съхранявани химикали, доставчиците им и информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на съответните вещества и смеси.
Съгласно информацията от ИЛБ не се употребяват вещества от Приложение ХІV и ХVІІ от REACH.
ІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Складът за съхранение на ОХВС отговаря на изискванията на Наредбата. Налична е и изискваната документация. Представя се инвентаризационен списък на употребяваните вещества и смеси за 2016 г.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която включва наличните на склад и употребявани химикали, но същата се нуждае от корекция поради неправилно разчитане на категориите на опасност на определени смеси от техните ИЛБ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и са поставени срокове за изпълнението им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „БУЛСТАР“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.