Съдържание

Посетители

В момента има 257  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„Робифирпласт“ ЕООД - гр. Кочериново

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Робифирпласт“ ЕООД - гр. Кочериново

 

На основание Заповед № 377/23.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.11.2017 г. се извърши проверка на място на производствена площадка на „Робифирпласт” ЕООД, находяща се в гр. Кочериново, УПИ VI-1388 и УПИ XXVIII-1385, Бивш стопански двор.

1. Цел на проверка
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършената проверка е извършен оглед на следните инсталации и помещения:
- Цех за производство на полиетиленово фолио;
- Инсталация за флексопечат, разположена в отделно обособено помещение;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната дейност на дружеството е производство на полиетиленови фолия, торби и опаковки. Работният режим на обекта е непрекъснат. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 49-20/15.11.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
В помещението за производство на полиетиленово фолио, което е снабдено с общообменна вентилация, в момента на проверката работят 3 броя екструдери (от наличните общо 5 броя) и 2 броя машини за конфекциониране на опаковки (от общо инсталирани 5 броя). За охлаждане на екструдерите не се използва оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.
Извършваната от дружеството дейност „Флексопечат“ върху полиетиленово фолио, попада за контрол, съгласно т. 8.1 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Инсталацията за флексопечат е регистрирана, съгласно изискванията на чл. 30л от ЗЧАВ. За употребяваните мастила и разредители на основата на органични разтворители, дружеството представя ежегодно в РИОСВ – Благоевград декларация, съгласно чл. 20, ал. 8 от горецитираната наредба.
Съгласно представената (Вх. №1024/21.03.2017 г.) Декларация за консумацията на органични разтворители, през календарната 2016 г. не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите ( ПСКР > 15 t/g ) за извършваната дейност, регламентирана в Таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяваните опасни химични вещества и смеси са класифицирани като запалими, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството се снабдява с необходимите за производството ОХВС и полиетилен от доставчици от България.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от същия регламент.
При проверката са представени информационни листове за безопасност (ИБЛ) за употребяваните суровини, както и информация за доставчиците и документи за изпълнение на екологичното законодателство от производителите.
Не е установена употребата на вещества, включени в Приложение XIV и XVII на REACH, съгласно предоставените ИБЛ.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Склада за съхранение на ОХВС е самостоятелно обособено помещение с ограничен достъп, с осигурена вентилация, осветен и без връзка с битови помещения. Налични са пожарогасителни средства и подходящи адсорбенти.
Със Заповед са упълномощени лица, отговорни за съхранението на ОХВС и имащи право на достъп до склада.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата.
Необходима е актуализация на изготвената оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, поради наличност на смеси в склада, които не са въведени в нея.

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004, относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
При проверката са представени документи, удостоверяващи липсата на вещества, проявяващи свойствата на УОЗ в използваните полимери.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството е поставено едно предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
РИОСВ – Благоевград ще следи стриктно за изпълнение на поставеното предписание. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.

 

„АББ България” ЕООД- клон Петрич

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „АББ България” ЕООД- клон Петрич

 

На основание Заповед №387/31.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.01.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производство на компоненти и части ниско напрежение“, находящо се в гр. Петрич, ул. „Варна“ №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- участък за производство на термични релета - DESTO;
- участък за производство на автоматични предпазители - СМС ;
- място за нанасяне на тампонен печат;
- климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на компоненти за нисковолтова апаратура за Германия и Швейцария. Режим на работа - двусменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №52-06/14.11.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от производствена дейност- изпускащо устройство към тампонпринт машина към участък СМС. Не са спазени изискванията за периодичност за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители през 2016 г., съгл. изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.
3.1.3. На обекта се експлоатира оборудване със съдържание на флуорирани парникови газове (ФПГ). Водят се досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.. Дружеството има задължение да етикетира инсталациите в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015. Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Представените при проверката ИЛБ не са с актуална редакция.
Не е създадено досие по чл. 36 от REACH, включващо информация за доставчици, употребявани вещества и смеси и съдържание на опасни вещества Приложение ХІV и ХVІІ на REACH или липсата им в употребяваните суровини.
3.2.2. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители
При проверката не се представя документация, удостоверяваща липсата на вещества, попадащи в обхвата на Регламента. Произвежданите изделия имат СЕ маркировка.
3.2.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособен склад, без достъп до битови и производствени помещения, с осигурена вентилация и осветление и достъпна транспортна инфраструктура. Достъпът до склада е ограничен. Изготвената оценка от 2014 г. не е технически неиздържана и е необходимо да бъде актуализирана. Не се предоставя документацията по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата. В РИОСВ- Благоевград е представен инвентаризационен списък на употребяваните опасни химични вещества и смеси за 2016 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството са поставени седем броя предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставените предписания.