Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №698/2014

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Рилски манастир" - отдели, подотдели 1214 „2", 1214 „5", 1215 „2", 1215 „4", 1218 „б", 1218 „5", 1229 „ж", 1229 „к" и 1229 „2"

Прочети още...

Съобщение №697/2014

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03504.234.90 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с цел промяна предназначението на земеделска земя за „Складова база за хранителни стоки, офиси и кафе-аперитив"

Прочети още...

Съобщение №696/2014

Горскостопанска програма за имот с номер 305006 в землището на Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №695/2014

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Рилската света обител - отдели, подотдели 1064 „а", 1064 „б", 1064 „в", 1064 „г", 1065 „в", 1065 „г" и 1065 „д"

Прочети още...

Съобщение №694/2014

Инвестиционно предложение за „Укрепване на улица с ос. т. №12-20-27 и коритото на река Черна Места по плана на село Черна Места, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №693/2014

Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП - изменение на ПР и ПЗ) за УПИ І в кв. 5 по плана на Стопански двор, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за „склад за електроматериали, конструкторско бюро и развойна база""

Прочети още...

Съобщение №692/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.166.8 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...