Съдържание

Посетители

В момента има 533  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №691/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на уличен водопровод РЕ ф90 от съществуващ водопровод по ул. „Покровнишко шосе" до имот с идентификатор 04279.36.211, местност „Река Бистрица – Ш.107" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №690/2014

Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.616.6.1.1, разположен в сграда с идентификатор 04279.616.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.616.6 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, УПИ ХХХ2820 в кв. 114 по плана на ІІ-ри микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „стоматологичен кабинет" в „аптека за готови лекарствени средства"

Прочети още...

Съобщение №689/2014

Технологичен план за залесяване през 2014 година в горска територия собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Благоевград", землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №688/2014

План – извлечение за промяна вида на сечта през 2014/2015 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Якоруда", землище на гр. Якоруда, с. Бунцево и с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №687/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на стаи за гости и ресторант в имот №019025 с площ 1.494 дка, местност „Шопарланка" в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №686/2014

Инвестиционно предложение "Ремонт на игрище – имот с идентификатор 39270.1.421 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №685/2014

Инвестиционно предложение "Разширение на производствена дейност на шивашки цех, находящ се в УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ в кв. 177 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...