Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №712/2014

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за кабелна линия 20 кV за захранване на „складова база за нехранителни стоки" в имот с идентификатор 04279.21.10, местност „Под Грамада – Ш. 13" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №711/2014

Инвестиционно предложение за „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на един бик за разплод в имот с номер 044044 в местността „Речище", землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №710/2014

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Петрич", землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №709/2014

Технологичен план за залесяване през 2014 година в горска територия собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Катунци", землище на с. Яново, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №708/2014

Инвестиционно предложение „Изграждане на малък закрит басейн в имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №707/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на сграда №1, находяща се в имот №002191 в землището на с. Осеново, община Банско, област Благоевград в цех за дървопреработване"

Прочети още...

Съобщение №706/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-610.298 в кв. 9б по плана на III-ти микрорайон на гр. Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.610.298 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...