Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №59/2016

инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5, чрез събирателна шахта № 1 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, към къща за гости „Харизанова къща“, изградена в УПИ VIIIпл. № 318 в кв. 12 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №58/2016

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.617.68.2.6 в сграда с идентификатор 04279.617.68.2, разположена в имот с идентификатор 04279.617.68 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност във фризьорски салон“

Прочети още...

Съобщение №57/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.628.31 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №56/2016

задание за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 061022, местност „Мосчето“, землище на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград „за жилищно строителство“

Прочети още...

Съобщение №55/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на лека ограда с височина до 2.20 м в поземлен имот с идентификатор 04279.158.46 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №54/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата“ в района на ДГС – Белица, землище на гр. Белица, община Белица, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №53/2016

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.707.43, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...