Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №38/2016

инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на уличното осветление на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №37/2016

инвестиционно предложение “Покриване на тераса и допълващо застрояване за бар към сграда за обществено хранене с идентификатор 02676.158.38.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.158.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №36/2016

инвестиционно предложение “Обновяване на площадното пространство на с. Брезница, представляващо УПИ VIII от кв. 28 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №35/2016

инвестиционно предложение “Реконструкция и пристрояване на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ ХIV - 481, кв. 11 по плана на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград и обособяването й в къща за гости“

Прочети още...

Съобщение №34/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 65334.218.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №33/2016

инвестиционно предложение “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници, външно саниране на Основно училище „Христо Ботев“, разположено в УПИ V-57, кв. 8б по плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №32/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на ажурна ограда с височина на плътната част до 0.60 м над прилежащия терен в поземлен имот с идентификатор 04279.101.52 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...