Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №31/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.23.30 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №847/2015

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА - ТУК

Горскостопанска програма за имот с номер 002139 в местността Трапчовец по картата на възстановената собственост за землището на с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград – собственост на физически лица

Прочети още...

Съобщение №30/2016

Проект „Опазване на околната среда и укрепване на приятелството на Балканите чрез подобряване енергийната ефективност в училищната инфраструктура“

Прочети още...

Съобщение №29/2016

Проект „Смарт управление на ресурсите за устойчиво развитие на трансграничния регион“

Прочети още...

Съобщение №28/2016

Проектно предложение „Устойчиво използване на природните ресурси в трансграничен регион Белица – Липково“

Прочети още...

Съобщение №27/2016

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица” – отдели, подотдели 66 „д“, 67 „я“, 67 „а1“ и 75 „к“

Прочети още...

Съобщение №26/2016

Проект „Засилване на туристическия потенциал чрез мобилно приложение и 3D прожекции в трансграничния регион България Македония“

Прочети още...