Съдържание

Посетители

В момента има 468  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №45/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка и ограда в имот № 056021 с площ 2.98 дка, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №44/2016

инвестиционно предложение „Реконструкция и оборудване на месопреработвателно предприятие, находящо се поземлен имот с идентификатор 62671.171.25 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение №43/2016

Проектно предложение „Система за ранно известяване и защита при наводнения“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион“

Прочети още...

Съобщение №42/2016

инвестиционно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на детската градина, разположена в УПИ ХІІ-248 в кв. 27 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №41/2016

инвестиционно предложение „Въвеждане на възобновяеми източници на енергия и подобряване на енергийната ефективност в общините Струмяни и Василево“

Прочети още...

Съобщение №40/2016

инвестиционно предложение „Поставяне на временен, преместваем фургон /офис/ в имот №011084 по КВС на землище на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград, за извършване на спедиторска дейност“

Прочети още...

Съобщение №39/2016

инвестиционно предложение “Повече бизнес и конкурентноспособност в общините Македонска Каменица и Белица“

Прочети още...