Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Решение №1/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №1/10.02.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №01/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-ЕО-05/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от директора на РИОСВ – Благоевград, с което е решено да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 24367.1.47, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на два броя нови поземлени имота с проектни идентификатори 24367.1.60 и 24367.1.61 с предназначение „за спортно-туристически комплекс“

Възложител: Е.Н, Д.К, Ч.Г

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №67-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение  №67-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Ветроенергиен парк „Ореляк“ в имот № 015081, землище на с. Лъжница и имот №000019, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №100-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение  №100-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Хотел в имот №024042, местност Кошерината, землище на гр. Банско, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-12-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-12-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в имот №001016 в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-85-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-85-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Ощавска, землище на с. Ощава, община Кресна и землище на с. Сенокос, община Симитли"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение № БД-65-ПР/2016 г.за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение №БД-65-ПР/07.10.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-78-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-78-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот №039022, местност „Свети Димитрия“ в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...