Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия в поземлен имот №001135 в землището на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград и сондажен кладенец с дълбочина до 10 м с цел напояване на предвидената за изграждане и съществуваща оранжерия в имота“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-31-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски крайпътен комплекс – бензиностанция с АСГГ, обслужваща сграда и ЗОХ, паркинг за леки автомобили и ТИР паркинг, търговски площи, заведение за хранене в имоти с №№022067, 022049 и 022050 в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-33-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна на инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XXV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-08-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка в поземлен имот с идентификатор 02676.69.108 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-87-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-87-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец за поливане на зелени площи и измиване на паркинг и улица около склад за строителни материали изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...

Решение №19/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №19/12.12.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №19/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-52-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено от директора на РИОСВ – Благоевград, с което е решено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за брониране и производство на военна техника в поземлен имот с идентификатор 66460.149.98, местност Горна Драчевица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-98-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеолечебен център в поземлен имот с идентификатор 65334.97.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...