Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 3500 е.ж. в имот № 031121, местност „Краището“, землище на с. Мусомище, община Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-13-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20047 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-145-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-145-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център и СПА център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №СО-20-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №СО-20-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „База за отдих и спорт“ в поземлен имот с №000147, местността „Лаго“, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №14-АПК/2019 г. изпратено с писмо изх. №2465(2)/08.08.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № 14-АПК/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на административно-битова сграда към животновъдна ферма в поземлен имот № 020006, м. „Керемидарката“ в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, област Благоевград“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Централа за комбинирана производство на електро и топлинна енергия чрез термична газификация на биомаса и биоразградими фракции с мощност 800 kW в УПИ ХХХ, кв. 87, поземлени имот с идентификатор 61813.757.107 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-20-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води за водоснабдяване на печатница за рекламни материали в имот № 091014 с площ 2.193 дка в местността „Корията“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...