Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-69-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-69-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел, развлекателно-атракционен комплекс и заведение за обществено хранене в имот №80.170 с площ 4979 м2 в местността „Сметището“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-46-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-46-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 47754.1.296, местност „Забела" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземен паркинг, паркинг на три нива и дейности за спешна медицина в новообразуван УПИ Х в поземлен имот с идентификатор 04279.603.181 и площ 48 773 м2 по КК на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на търговски обекти (магазин С15, С16, С17 и С18) от първи етаж на сграда, находяща се в УПИ ІV-2392, в кв. 84 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в гинекологичен кабинет и лаборатория“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига“ на р. Пиринска Бистрица в землището на с. Кулата, община Петрич и с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на мултифункционална оранжерийна инсталация със складове и съпътстващи помощни сгради в имот №000338 с площ 10.003 дка, местност „Струмешница“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03/2010 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03/2010 г. по ОВОС за инвестиционно предложение за „Мотелски комплекс и атракционен център в имот №022036, местност „Капсиди”, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград”

Прочети още...