Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-111-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-111-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „„Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м3 в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-61-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-61-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с капацитет 39500 бр. кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор 56126.452.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗА за издадено писмо с изх. №157(15)19.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ ВЕНКОВ

 

Прочети още...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗА РЕШЕНИЕ №БД-03-П/2023 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н БОРИСЛАВ СЛАВОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД
ЕИК: 200188344
гр. София, район Красно село, ул. „Родопски извор“ №42Б

 

Прочети още...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗА РЕШЕНИЕ №БД-02-П/2023 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н БОРИСЛАВ СЛАВОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД
ЕИК: 200188344
гр. София, район Красно село, ул. „Родопски извор“ №42Б

 

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-108-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-108-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма в поземлен имот №135060 в землището на Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-38-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма в УПИ VIII, кв. 17 по плана на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...