Съдържание

Посетители

В момента има 283  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог“ , обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Община Разлог за «Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог», обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

 

На основание Заповед № 368/10.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.10.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 519-HО/2015 г. на Община Разлог за «Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог», обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 519-НО/2015 г. на Община Разлог за Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда находящо се в местността «Кривосер», землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, включващо:
• Клетка № 1.
• Клетка № 2.
• Клетка № 3.
• Клетка № 4.
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
1. Инсталация за компостиране на зелени отпадъци (открита);
2. Инсталация за сепариране;
3. Клетка 5 за временно съхраняване на земни маси

2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа.

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 519-HО/2015 г. на Община Разлог за «Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог», обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Изградени са и се експлоатират Клетки №1 и №5. Превишава се дневния капацитет от 35 т. за 24 часа, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2017 г.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 6 – Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са настъпвали аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия.
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката. Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък.
Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите за инфилтрат и съоръженията за пречистване на инфилтратните води, основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Започнало е изграждането на един брой газов кладен към Клетка №1.
Условие 9.3. Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността при нужда се оросява.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).
Условие 9.6. - Собствен мониторинг – Изпълнява се ежемесечно за периода са провеждани предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества.
Условие 10. - Емисии на отпадъчни води
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателните съоръжения
Експлоатират се пречиствателните съоръжения.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Условие 10.1.4. - Собствен мониторинг
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2. – Битово-фекални отпадъчни води
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг.
Условие 10.4. – Документиране и докладване
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг и резултатите се документират.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране - Не са констатирани несъответствия. При приемане на отпадъци за обезвреждане се водят регистри и информация за притежателя на отпадъка. Отпадъците се приемат възоснова на проведена процедура по основно охарактеризиране, както и заверени работни листове за класификация на отпадъците.
Условие 11.3. – Предварително съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците
Условието се изпълнява. Определен е работен участък и ежедневно се извършва запръстяване.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи и кантарни бележки за всеки ден.
Условие № 12. – Шум - Не са констатирани несъответстия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2017 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.
Условие № 13. - Опазване на почвите и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.
Условие № 15 – Преходни режими на работа
Условието се изпълнява. Води се дневник.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 22-02/24.10.2017 г.

 

„МЕНИ“ ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „МЕНИ“ ЕООД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 399/13.11.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.11.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за мебели и дограма“, находящ се в гр. Банско, имот № 039102, м. „Черешата“, експлоатиран от „МЕНИ“ ЕООД, гр. Банско.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството е първоначална и се извършва, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Извършена е проверка на документи във връзка с доказване собствеността и начина на ползване на обекта, както и оглед на помещения, в които дружеството извършва производствени дейности, а именно:
- участък „Разкрой“;
- участък „Монтаж“;
- участък „Готова продукция“;
- участък „Нанасяне на покрития“;
- котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 50-20/21.11.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на „МЕНИ“ ЕООД е производство на мебели, врати и дограма от MDF, ПДЧ плоскости и масивна дървесина.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените помещения дружеството експлоатира котел с мощност под 500 kW, изгарящ дървесни изрезки. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания.
3.1.2. Емисии от производствени дейности
Дървообработващите машини, разположени в участък „Разкрой“ и участък „Монтаж“ са снабдени с локални пречиствателни съоръжения - ръкавни филтри за улавяне на отделящите се дървесен прах, талаш и трици. В участък „Готова продукция“ е разположена 1 брой четиристранно обрязваща машина, от която отделящите се дървесен прах и трици постъпват изграден бункер, посредством един брой циклон. Площадката под бункера е чиста.
В участъка за нанасяне на покрития върху дървени повърхности са обособени две помещения (1 бр. за нанасяне на масла на растителна основа и 1 бр. за покрития на основата на органични разтворители). Покрития на основата на органични разтворители се нанасят чрез впръскване с пистолет, като емисиите от помещението се отвеждат в атмосферния въздух, посредством вентилатор. На обекта не се извършва съхранение на ОХВС. Използват се малки количества разредител, втвърдител и полиуретанов лак, които се закупуват за изпълнение на конкретната поръчка.
Дейността по нанасяне на покрития върху дървени повърхности, попада в Приложение №1 (т. 2.4) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). До момента не е извършена регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.

3.2. Фактор „Отпадъци”
От производствената дейност на обекта се генерират отпадъци, за които до момента на проверката не е извършена класификация по реда на Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.). Не се води отчетност за отпадъците.
Готовата продукция се реализира на територията на Република България, като се опакова с пенополиетиленово фолио и стречфолио. В тази връзка, дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.