Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №740/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на лека ограда с височина до 2,20 м над прилежащия терен по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 04279.122.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №739/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.140.23 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №738/2014

Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ IX260 (читалище), кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград за обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII260,общ., отреден за имот с пл. №260 и общинска собственост с предназначение за „жилищно строителство", УПИ XIV260, отреден за имот с пл. №260 с предназначение за „жилищно строителство" и УПИ IX260, отреден за имот с пл. №260 с предназначение за „жилищно строителство" и нов УПИ XV в кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, и изменение на плана за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XIII260,общ., УПИ XIV260 и УПИ IX260, кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване

Прочети още...

Съобщение №737/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения, офиси и гаражи в поземлен имот №143014 с площ 2.542 дка в местността „Суадживица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №736/2014

Инвестиционно предложение за „Поставяне на фотоволтаична система върху покрив на бъдеща сграда за собствени нужди и изграждане на изгребно съоръжение – яма за нуждите на бъдещата сграда, предвидени да се реализират в имот с номер 015009 в местността „Мерията", землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №735/2014

Инвестиционно предложение за „Поставяне на фотоволтаична система върху покрив на бъдеща сграда за собствени нужди и изграждане на изгребно съоръжение – яма за нуждите на бъдещата сграда, предвидени да се реализират в имот с номер 015003 в местността „Мерията", землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №734/2014

Горскостопанска програма за имот с номер 712056 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Прочети още...