Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №68/2014 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на УПИ XVIII, поземлен имот 61813.750.5201, кв. 152 по плана на гр. Разлог предназначен за „Складове за хранителни стоки" в „Автосервиз, търговски обект, производство на мебели и склад за промишлени стоки""

Прочети още...

Съобщение №67/2014 г.

инвестиционно предложение "Промяна предназначението на УПИ XII, поземлен имот 61813.750.5203, кв. 152 по плана на гр. Разлог предназначен за „Дърводобивна и дървопреработваща промишленост" в „Автосервиз, търговски обект, производство на мебели и склад за промишлени стоки" и промяна предназначението на част от сграда от работилница за мебели, разположена в УПИ XII, поземлен имот 61813.750.5203, кв. 152 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград в автосервиз и търговски обект"

Прочети още...

Съобщение №66/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич" – отдели, подотдели 119 „в"; 124 „в"; 125 „ж", „о", „п"; 175 „б"; 178 „з"; 180 „б", „в"; 181 „з"; 183 „з", „к"

Прочети още...

Съобщение №65/2014 г.

инвестиционно намерение „Изграждане на пристройка за вътрешни санитарни възли на Първо основно училище „Св. Климент Охридски", разположено в поземлен имот № 712 в кв. 47 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №64/2014 г.

инвестиционно намерение „Изграждане на външен асансьор за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на община Сандански, разположена в УПИ I, пл. № 2138 в кв. 98 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №63/2014 г.

Горскостопанска програма на имот с №082062, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №62/2014 г.

Горскостопанска програма на имоти с №082049 и №096024, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...