Съдържание

Посетители

В момента има 424  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №40/2014 г .

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №010218 в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №39/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №031046 в местността „Гробищата", землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №38/2014 г.

Инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за производство на дървени въглища в съществуващо хале в УПИ ІІ, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1111/2013 г.

Решение №1/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Янкулица" землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №37/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на сграда със смесена функция в УПИ IV8827, кв. 221 по плана на централна градска част (ЦГЧ), гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.612.81 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №36/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на кабелна линия за присъединяване към преносната и разпределителната електрическа мрежа на обект „Трафопост", разположен в имот № 062006, местност „Мучова чука", землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №35/2014 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с кадастрален номер 21498.260.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград

Прочети още...