Съдържание

Посетители

В момента има 510  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №47/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на канализация от поземлен имот 055057 до съществуваща канализация DN300 PEHD, местност „Русковица", землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №46/2014 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56126.45.208 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №45/2014 г.

Подробен устройствен план (ПУП) за делба на имот с №000342, местност „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за образуване на 2 броя нови имота с предназначение за жилищно строителство и имот с предназначение за път, осигуряващ достъп до новообразуваните имоти" и „План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните имоти – за ниско свободно жилищно застрояване

Прочети още...

Съобщение №44/2014 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на сграда с идентификатор 04279.109.18.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.109.18 в местността „Под черквата" по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №43/2014 г.

Технологични планове за компенсационно залесяване в отдели 314 „д" и 315 „г" в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Якоруда, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №42/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с пл. №352 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...

Съобщение №41/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000661 в местността „Мечовци", землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Прочети още...