Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №01/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №01/11.01.2022 г.

Съобщение
за издадено Решение №01/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4099(1)/16.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ ХII-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №16/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/14.12.2021 г.

Съобщение
за издадено Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4006(1)/10.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 17395.48.27, 17395.48.28, 17359.48.30 и 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев и монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия (ФЕЦ) до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: М.Е., П.Д., Г.У., Д.Б. и „ИГБ ИНВЕСТ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №15/12.10.2021 г.

Съобщение
за издадено Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №598(1)/23.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) за обединяване на УПИ II-1437 от кв. 19, УПИ VI-1437 от кв. 19, УПИ IV-1437 от кв. 20 по плана на гр. Симитли, Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за новообразуван УПИ VII-1437 от кв. 19 по плана на гр. Симитли и изработване на инвестиционен проект за „Сграда за производство на отоплителни системи в обхвата на новообразуван УПИ VII - 1437 от кв. 19 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №13/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/12.10.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №13/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2034(1)/18.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-82, кв. 6 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №12/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/04.10.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №12/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2853(1)/16.08.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.161 в местността Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „ЛИКУИД ИМИДЖ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №9/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/26.08.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №09/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №12-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 02960.260.89 в местността Дамянец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител: Т. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №7/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/14.06.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №07/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1917(1)/10.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на двуетажна жилищна сграда и прилежащия терен на УПИ XIX-310, кв. 15 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: Б. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението