Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 7/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/10.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в Решение №25-ОС/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър, търговски и складови помещения, гаражи, офиси и кафе-аперетив в част в размер на 2.500 дка в поземлен имот с номер 019005 с обща площ 4.596 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 6/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 6/15.05.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3708(15)/08.05.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към клубна база в УПИ XІІІ-192, кв. 21 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 5/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 5/15.05.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №277(1)/04.02.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.17.3, местност Чикуто – Ш.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „складова база, магазини и офис“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 4/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 4/15.04.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №997(1)/17.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог и последващо осъществяване на авторски надзор - многофамилна жилищна сграда с идентификатор 61813.755.87.5, ул. „Бяла река“ №12, блок №1 в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог, БУЛСТАТ: 000024948, седалище: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ №1, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 3/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 3/24.03.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №993(2)/23.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) възложителят Община Разлог с БУЛСТАТ 000024948 е уведомен, че преценката на компетентния орган за описаното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 2/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 2/23.03.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №910(1)/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-1139, кв. 45А по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 06-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 06-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

административна процедура по преписка с вх. №31/07.01.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 14492.24.132 и 14492.24.133 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „А И ЕМ-2008“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението